Advokat Stefan Dedić

Stefan Dedić

Čime se bavim

Pružanjem pravne pomoći fizičkim i pravnim licima kroz: davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja; sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka; sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava; zastupanjem i odbranom fizičkih i pravnih lica; posredovanjem u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa; kao i obavljanjem drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

Moji kontakt podaci

Moja kancelarija se nalazi u Somboru, a kako biste stupili u kontakt sa mnom preporučujem vam da me pozovete putem broja telefona istaknutog na ovoj stranici ili putem imejla.

Kontakt telefon: 063 7886055

Imejl: posta@advokatdedic.com

NAPOMENA: Srdačno bih vas zamolio da ukoliko šaljete imejl poruku da u njoj navedete vaše ime, prezime i mesto, u suprotnom na istu neću moći odgovoriti.